Privacyverklaring

Moon Colt
Mei 2018

Moon Colt in de persoon van Eline Tuijn en de mensen waarmee ik samenwerk, respecteren de privacy van onze gebruikers. Moon Colt verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Over mij

Mijn gegevens zijn:
Moon Colt
Raamsingel 44a
2012 DV Haarlem
KvK: 58445137

De website www.mooncolt.com wordt beheerd door Dainamics Webdesign.

Gegevens die ik verzamel:
Ik sla geen persoonsgegevens op van mensen die mijn website bezoeken. U kunt wel contact met mij opnemen door middel van de contactgegevens die op de website staan. Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats

Doel van deze persoonsgegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam en e-mailadres gebruik ik om contact met u te houden.
 • Om u voor de opdracht te kunnen factureren.
 • De gegevens die u verstrekt om door mij vertaald te worden.
 • Voor sommige vertaalopdrachten maak ik gebruik van een vertaalgeheugen. Deze gegevens worden opgeslagen op mijn computer en op de beveiligde server van de vertaalgeheugendienst.
 • Ik kan vertaalde documenten bewaren ter referentie of als naslag. Als ik deze vertalingen bewaar na het verstrijken van de bewaartermijn (zie hieronder) dan worden deze vertalingen geanonimiseerd bewaard. Dat betekent dat alle persoonsgegevens of gegevens die tot een persoon herleidbaar kunnen zijn, worden verwijderd.

Voor het maken van een offerte vraag ik een scan of kopie van het te vertalen document. Indien u besluit niet van mijn diensten gebruik te maken, dan verwijder ik binnen een maand al uw persoonsgegevens.
Door de gegevens aan mij te verstrekken geeft u mij toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer ik of de mensen waarmee ik samenwerk diensten voor u ga uitvoeren.
Het delen van uw persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden alleen in bepaalde omstandigheden met derden gedeeld: in sommige gevallen werk ik samen met andere partijen, zoals revisoren. Factuurgegevens worden met de accountant gedeeld. Met die partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. Persoonsgegevens die zijn opgeslagen op mijn computer zijn beveiligd met een wachtwoord op documentniveau.

Links
Op deze website treft u enkele links aan naar externe websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten mooncolt.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens in mijn factureringssysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, om aan de wettelijke verplichtingen van de belastingdienst te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door mij verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken, waarna ik uw gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u mij schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan mij e-mailen via info@mooncolt.com

Wijzigingen
Ik behoud mijzelf het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding